دور رفت لیگ برتر

برنامه ی دور رفت رقابت های لیگ برتر به این شرح است:

هفته نخست:
پرسپولیس – سایپا

ابومسلم – استقلال

پیکان – صبا

راه*آهن – ملوان

سپاهان – پاس

برق شیراز – مقاومت خراسان

پگاه گیلان – استقلال اهواز

مس کرمان – ذوب آهن اصفهان

فولاد خوزستان – مقاومت سپاسی

هفته دوم:


ملوان – برق شیراز

پاس همدان – پرسپولیس

استقلال – پگاه گیلان

ذوب آهن – پیکان

سایپا – فولاد

مقاومت سپاسی – راه*آهن

پیام مشهد – فولاد مبارکه سپاهان

صباباتری – ابومسلم

استقلال اهواز – مس کرمانهفته سوم:پرسپولیس – ملوان

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال

پیکان – سایپا

راه*آهن – استقلال اهواز

ابومسلم – پاس همدان

فولاد خوزستان – پیام مشهد

پگاه – ذوب آهن

مس کرمان – مقاومت سپاسی

برق شیراز – صباباتریهفته چهارم:ذوب آهن – پرسپولیس

استقلال – مس کرمان

مقاومت سپاسی – پیکان

سایپا – راه*آهن

پاس همدان – برق شیراز

پیام مشهد – پگاه گیلان

استقلال اهواز – ابومسلم مشهد

ملوان – فولاد خوزستان

صباباتری – فولاد مبارکه سپاهان
هفته پنجم:پرسپولیس – فولاد خوزستان

برق شیراز – استقلال تهران

ابومسلم مشهد – پیکان

فولاد مبارکه سپاهان – سایپا

راه*آهن – پاس همدان

استقلال اهواز – پیام مشهد

مس کرمان – ملوان

پگاه گیلان – مقاومت سپاسی

صباباتری – ذوب آهنهفته ششم:
مس کرمان – پرسپولیس

استقلال – صباباتری

پیکان – راه آهن

سایپا – پگاه گیلان

پیام مشهد – پاس

ذوب آهن – ابومسلم خراسان

فولاد خوزستان – برق شیراز

مقاومت سپاسی – استقلال اهواز

ملوان – فولاد مبارکه اصفهانهفته هفتم:پرسپولیس – پیام مشهد

استقلال اهواز – استقلال تهران

ملوان – پیکان

برق شیراز – سایپا

پگاه گیلان - راه*آهن

پاس – مس کرمان

ابومسلم – فولاد خوزستان

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن

صباباتری – مقاومت سپاسی
هفته هشتم:پگاه گیلان – پرسپولیس


راه آهن – استقلال

پیکان – استقلال اهواز

سایپا – ملوان

ذوب آهن – پاس

پیام مشهد – صباباتری

مقاومت سپاسی – ابومسلم خراسان

فولاد خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان

مس کرمان – برق شیرازهفته نهم:
استقلال – پرسپولیس

پیکان – پیام مشهد

سایپا – ذوب آهن

فولاد مبارکه سپاهان – راه آهن

ملوان – پاس

ابومسلم خراسان – مس کرمان

استقلال اهواز – فولاد خوزستان

صباباتری – پگاه

برق شیراز – مقاومت سپاسیهفته دهم:پرسپولیس – ابومسلم خراسان

مقاومت سپاسی – استقلال

پگاه گیلان – پیکان

پاس همدان – سایپا

راه آهن – ذوب آهن

پیام مشهد – ملوان

مس کرمان – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – صباباتری

فولاد مبارکه سپاهان – برق شیراز
هفته یازدهم:
برق شیراز – پرسپولیس

استقلال – پاس

پیکان – فولاد مبارکه سپاهان

سایپا – مس کرمان

صباباتری – راه آهن

ابومسلم خراسان – پیام مشهد

فولاد خوزستان – پگاه گیلان

ملوان – استقلال اهواز

مقاومت سپاسی – ذوب آهن
هفته دوازدهم:فولاد مبارکه سپاهان – پرسپولیس

پیکان – استقلال

مقاومت سپاسی – سایپا

راه آهن – برق شیراز

پاس – فولاد خوزستان

پیام مشهد – مس کرمان

پگاه گیلان – ابومسلم خراسان

استقلال اهواز – ذوب آهن

صباباتری – ملوان
هفته سیزدهم:
پرسپولیس – مقاومت سپاسی

ذوب آهن – استقلال تهران

برق شیراز – پیکان

سایپا – پیام مشهد

ابومسلم – راه آهن

پاس – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – صباباتری

مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان

ملوان – پگاه گیلان
هفته چهاردهم:صباباتری – پرسپولیس

استقلال تهران – ملوان

پیکان – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – راه آهن

راه آهن – مس کرمان

مقاومت سپاسی – پاس همدان

ذوب آهن – پیام مشهد

ابومسلم – برق شیراز

پگاه گیلان – فولاد سپاهانهفته پانزدهم:پرسپولیس – پیکان

فولاد خوزستان – استقلال

سایپا – ابومسلم خراسان

پیام مشهد – راه آهن

پاس – صباباتری

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال اهواز

ملوان – مقاومت سپاسی

مس – پگاه گیلان

برق شیراز – ذوب آهن
هفته شانزدهم:استقلال اهواز – پرسپولیس

استقلال – سایپا

پیکان – پاس

راه* آهن – فولاد خوزستان

مقاومت سپاسی – پیام مشهد

ابومسلم خراسان – فولاد سپاهان

ذوب آهن – ملوان

پگاه گیلان – برق شیراز

صباباتری – مس کرمان
هفته هفدهم:پرسپولیس – راه آهن

پیام مشهد – استقلال

مس کرمان – پیکان

سایپا – صباباتری

پاس – پگاه گیلان

ملوان – ابومسلم خراسان

فولاد خوزستان – ذوب آهن

برق شیراز – استقلال اهواز

/ 7 نظر / 20 بازدید
جواد

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

جواد

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سعید

تیم های پگاه و ملوان در هفته های آغازین با تیمهای قدرتمندی مسابقه دارند وباید از تک امتیازات هفته های آغازین استفاده کنند. پارسال ملوان بخاطر یک امتیاز ماندگار شد در ضمن من بی صبرانه منتظر بازی پگاه وملوان در هفته سیزدهم می باشم در اون پازی سونامی پگاه کل انزلی و ملوان را در می نوردد و پگاه بازی را با اختلاف می برد و دوباره احمد زاده شروع به مصاحبه چرت و پرت می کند.

امرتات

اطلاعات به جایی بود آبای !! ممنون !

لاور

جواد جان آدرس گلفروشیتم رو میذاشتی تا برای مناسبتهای مختلف برای خرید گل خدمت برسیم[نیشخند]