بندر انزلی شهر اولین ها

بندر انزلی شهر اولین ها

شهر بندر انزلی که زمانی لقب دروازه اروپا را در ایران داشت موقعیت جغرافیایی شهر انزلی به گونه ای بود که بسیاری از دستاوردهای غرب از این شهر وارد ایران شد . در این بخش به بررسی اولین های ایران در بندر انزلی خواهیم پرداخت ... 


* اداره گمرک باپیشینه‌ای بیش از ۳۰۰ سال

* اداره بندرباپیشینه‌ای بیش از ۲۰۰ سال

* ایجاد انجمن‌های محلی وبلدیه پیش از تأسیس بلدیه

* نخستین بلدیه درایران که اکنون به نام شهرداری معروف است دراین شهر تاسیس شد

* آموزش وپرورش پیش از سال ۱۲۷۱ خورشیدی

* اکابر شبانه آن هم دروس دبیرستانی پیش از سال ۱۲۹۰ خورشیدی

* چاپخانه پیش از سال ۱۲۸۶ خورشیدی

* بهداری پیش از سال ۱۲۷۶ خورشیدی که به وسیله بلدیه اداره می‌شد

* شیروخورشیدی سرخ ۱۳۰۴ خورشیدی

* روشنائی برق پیش از سال۱۲۷۹ خورشیدی به عنوان نخستین شهردرایران که دارای روشنائی شد

* تلفن پیش از سال ۱۲۷۷ شمسی وپست وتلگراف نیز جلوتر ازبسیاری شهرهای ایران

* نظمیه ( شهربانی ) پیش از سال ۱۲۸۶ خورشیدی

* راه آهن حدود سال ۱۲۶۹ خورشیدی دریکی از روستاهای انزلی

* هواشناسی پیش از سال ۱۲۸۰ خورشیدی

* اداره شیلات بابیش از ۱۵۰ سال پیشینه وسردخانه نخستین باردرانزلی وحسن کیاده

* هواپیما – نخستین خطوط هوایی در بندر انزلی به وجود آمد در زمین معروف به زمین طیاره . نخستین پرواز در ایران از بندر انزلی به تهران و سپس به اصفهان صورت گرفت .

* خودرو برای اولین باردرانزلی مشاهده شده‌است.

* سالن سینما بندرانزلی از نظر نمایش فیلم سینمائی وداشتن سالن سینما ، تئاتر وورزش‌های مختلف پیش‌گام بوده‌است .

در دست تکمیل  ...

/ 0 نظر / 14 بازدید