نشست سازمان با هیات های فوتبال

*نشست سازمان با روسای هیات های فوتبال :

در حاشیه نشست فدراسیون فوتبال با روسای هیئتهای فوتبال ایران محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی بر لزوم انتخاب یک سبک خاص برای تمامی تیمهای فوتبال در عرصه باشگاهی و رده مختلف ملی ابرام ورزید و قر ار شد که در فدراسیون فوتبال بر این طرح کار شده و به این نتیجه برسند که فوتبال ایران نزدیک به چه سبکی است که بر اساس آن مربیان تمام رده های سنی تیمهای ملی از آن کشورها آمده و در باشگاهها هم بر آن سبک کار شود. بر پایه همین نظریه رئیس سازمان تربیت بدنی به بررسی کاررائی و یا عدم کاررائی این تئوری یعنی یکسان نمودن سبک فوتبال در ایران می پردازیم.

1/ پهناوری و تنوع جمیعت و نژاد و آب و هوا

شاید این طرح سالها است که در کشورهای کوچک حوزه خلیج همیشه فارس انجام گرفته است و بسیاری از این کشورها متاثر از سبک کشورهای آمریکای جنوبی مبادرت به ایجاد سبک کلی نموده اند و بالاترین آمارها واردات مر بیان این باشگاهها مر بوط به کشو ر های آمریکا جنو بی است اما آیا کشو ر ما دار ای مشخصات جغرافیائی و نژادی این کشو ر ها است ؟ جو اب به این سو ال کاملا مشخص است در کشو ر ما بعلت شر ایط مختلف جغرافیائی و آب و هو ائی نمی تو ان یک سبک فو تبال مشخص را انتشار دادبعنو ان مثال در استانهای آذ ر بایجان شر قی و غر بی و خر اسان با تو جه به شرایط سخت جو ی ز مینها عمدتا دار ای شرایط صاف و همو ار نیستند و نیاز به بازیکنان قو ی هیکل و سبکهای قدر تی فوتبال نظیر سبکهای ار و پای شر قی و ر و سیه هست و دیده ایم مو فق تر ین مر بیان خار جی این خطه از رو مانی و آذر بایجان و یا آلمان بو ده اند همین ماجر ا بر ای استانهای سو احل دریای خزر و جو د دارد و جو د بار ندگی در این استانها نیز باعث می شو د تمایل این تیمها به سبکهای انگلیسی یعنی سانتر از جناحین و استفاده از فو ر و ارد های سر ز ن و سبکهای آلمانی بیشتر شو د از این ر و در این استانها همو ار ه از سانتر فو ر و ار دهای بزر گی چو ن غفو ر جهانی و محمد احمد ز اده و…یا هافبکهای قدر تی نظیر مر حو م قایقران و امیر افتخاری و باقری و ماز یار زار ع و پژمان نو ری و … بهر ه مند باشد و کمتر باز یکنان تکنیکی در خیل عظیم باز یکنان این خطه ها دیده ایم و شاید امثال عزیزی و رسو ل خطیبی و.. از استثناها در این مناطق باشند در ست عکس این مو ضو ع در خو ز ستان و جو د دار د بعلت شر ایط جوی خشک و بی باران بو د ن این منطقه از کشو ر شاهدیم که زمینهای این منطقه عمدتا صاف است و از این ر و کار های ز مینی و تکنیکی در آن آسان صو ر ت می گیر د از این ر و همو ار ه در استان خو ز ستان شاهد ستار ه های تکنیکی و در یبل ز ن و کمتر شاهد سانتر فو ر و ار دهای صر فا سر زن بو ده ایم و حضو ر مر دانی چو ن کر یم باو ی و مر فاو ی و.. در این خطه استثنا است از این ر و با تو جه به این شر ایط جو ی و آب و هو ائی کشو ر آیا می تو ان به طو ر مثال همه کشو ر و از جمله استانهای شمالی کشو ر را مجبو ر کر د که از سبکهای تکنیکی پر تغال و اسپانیا و آمر یکای جنو بی بهر ه گیر ند و یا در خو ز ستان اصرار بر استفاده از مر بیان تر ک و رو سی و آلمانی داشت؟آیا نو ع فیزیولوژی یک نو جو ان خر اسانی و آذ ر بایجانی و گیلانی با نو جو ان خو ز ستانی یکسان است؟آیا ر وانشناسی اقو ام مختلف ایران ما یکسان هستند که به یک گو نه با آنان بر خو ر دشود؟

2/ این سبک را چگو نه می تو ان انتخاب کرد؟

جهان در حال دگر گو نی است امر و ز در فو تبال دنیا سر مر بیان اسپانیائی و پر تغالی و لاتین گل سر سبد هستند .آراگو نز در فنر باغچه است و ر اموس در تاتنهام و رافا بنیتس در لیو ر پو ل اسکو لاری در چلسی و دعو ا بر ای جدائی کو ئیرژ از منچستر ر و نق گر فته است مو ر ینیو در اینتر است و لی به یاد دار یم که در سالهای دو ر مر بیان هلندی گل سر سبد فو تبال دنیا بو دند مر دانی چو ن رینو س میشل و کرایو ف و رایکار د در بار سا و کو مان در پر تغال و اددامو س و استیو نسن در بو ندس لیگا و…اما امر و ز کمتر مر بیان هلندی مو ر د تو جه هستند و دیگر کسی سر اغی از جو بو نفر و ر ایکار د و گو لیت و .. نمی گیر د همین اتفاق بر ای مر بیان فر انسو ی است ر و ز گاری ژاکه و لو مه وهانری میشل و میشل هیدالگو وسالها بعد تیگانا در فو لام و هو لیه در لیو ر پو ل و دیدیه دشام در یوونتوس ولویز فر ناندز در پاری سن ژر من و باشگاههای اسپانیا …در ار و پا آقائی می کر د در دهه 60 مر بیان مجار ستانی در دهه 70 این آقائی مال آلمانی ها بو د در دهه 90 مال آرژانتینی ها وکرو اتها … می پر سیم چه مکتبی را می خو اهیم انتخاب کنیم که تیمهای جو ان و نو جو انان و نو نهالان ما به آن خو کنند و به یک بار ه به هنگامی که به تیم ملی بر سند آن مکتب رو به افو ل ننهاده باشد؟ معیار این انتخاب چیست؟زمان بهره و ری آن را چگو نه پیش بینی می کنیم؟

3/ جهانی شد ن فو تبال

دهکده جهانی یعنی کو چک شد ن دنیای بزر گ ما امر و ز تر کیبهای مختلفی در کادر های رهبر ی تیمها می بینیم در تیم تر کیه امر و ز فاتح تر یم با کمک مر بیان و بد ن سازان آمر یکائی کار می کر د همین مر بیان بد ن ساز آمر یکائی ر و ز گاری کلینز من آلمانی را در امر ساز ندگی تیم ملی آلمان 2006 یاری میکر دند در منچستر تر کیب اسکاتلندی و پر تغالی را دیده ایم اسکو لاری تر کیب برز یلی و انگلیسی در چلسی داشت چر ا راه دو ر بر و یم گاس هیدینگ ر و ز گاری از افشین قطبی ما در تیم کر ه جنو بی بهر ه می گر فت همین امر و ز صحبت از همکاری دائی با ر و ته مو لر آلمانی است براستی فو تبال و قابلیتهای تکنیکی و فیز یو لوژی و ر و ان شناختی و تاکتیکی آن را نمی تو ان به نقطه خاصی از جهان ر بط داد پس ما چگو نه خو اهان این کار هستیم؟

4/ بازی فو تبال برتری های جهانی دارد

فو تبال صاحب 11 پست است و در هر پست قابلیتهای یک کشو ر بسیار زیاد است بعنوا ن مثال بیشتر در و از ه بانان جهان از مکاتب رو سیه و ار و پای شر قی آمده اند از یاشین و داسایف گر فته تا امر و ز که پیتر چک را می بینیم و یا شاهد در و از ه بانان بزرگ در کشو ر های با دفاع مستحکم بو ده ایم که در و از ه بانان بزرگ ایتالیائی نظیر ز و ف و ز نگا و بو فو ن از آن جمله اند سبک فو تبال انگلیس روز گاری در و از ه بانان بزر گی می ساخت مر دانی چو ن گو ر دن بنکس و شیلتو ن و ری کلمنس از آن جمله هستند در بخش دفاع هم بسیاری از کشو ر های ار و پا شر قی و آلمان و انگلستان و ایتالیا و حتی این او اخر تر کیه و یو نان صاحب سبک هستند در خط میانی و خط حمله کشو ر های غر ب ار و پا نظیر پر تغال و فر انسه و اسپانیا و ایتالیا و گاهی کشو ر های شر قی نظیر کر و اسی و کشو ر های آمر یکای جنو بی ستار ه های بزر گی معر فی کر ده اند حال با تو جه به این تنو ع از چه کشو ری می خو اهیم الگو بر دار ی کنیم که در تمام 11 پست فو تبال سر آمد باشند؟
آیا بیشتر نباید در مو ر د این تئو ری اندیشید؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهاجر

سلام و خدایی که در این نزدیکیست به روز شد حتما بیا[گل]